Geld lenen kost geld


Privacy statement

Algemeen

Bij bezoek aan deze website kan De KredietDesk B.V. (hierna te noemen KredietDesk) gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten Of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt, krijgt KredietDesk de beschikking over uw persoonsgegevens. KredietDesk Is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert KredietDesk uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer In dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet In bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door KredietDesk beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking In het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming, In. In Nederland noemen we dit de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt In de hele Europese Unie (EU), behalve daar waar de AVG ruimte laat voor nationale afwijkingen. Vanaf dat moment komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Op deze pagina informeren we u over wat de GDPR inhoudt, wat deze wetgeving betekent voor u als klant en wat u van KredietDesk kunt verwachten.

Wat Is GDPR?

De GDPR maakt duidelijk aan welke voorwaarden iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens moet voldoen. Deze wet Is niet alleen van toepassing op Europese organisaties die persoonsgegevens (laten) verwerken. De wet geldt ook voor organisaties die niet In de Europese Unie zijn gevestigd, maar die wel persoonsgegevens (laten) verwerken van EU-inwoners.Op basis van de GDPR Is een zogenaamd Privacy Impact Assessment soms verplicht. Dit houdt In dat van tevoren wordt ingeschat welk effect de beoogde verwerkingsactiviteiten hebben op de bescherming van persoonsgegevens. Die beoordeling Is vooral verplicht wanneer er bij de verwerking nieuwe technologieën worden gebruikt en er sprake Is van een hoog risico.De GDPR maakt het voor de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk om hogere boetes op te leggen. De maximumboete (bijvoorbeeld voor niet rechtmatig verkregen toestemming Of voor niet voldoen aan regels voor data-uitwisseling met niet EU-landen) Is € 20 miljoen Of 4% van de wereldwijde omzet van het bedrijf.

Wat betekent de GDPR voor u als klant?

 • Transparantie Bij de GDPR staat transparantie voorop. Wij zijn verplicht om u te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Ook moeten wij hierover In eenvoudige en duidelijke taal communiceren.
 • Bezwaar tegen gegevensverwerking: U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u bezwaar indient tegen verwerking voor direct marketing, dan mogen wij uw gegevens niet meer daarvoor verwerken. Bij andere bezwaren mogen wij de gegevens alleen blijven verwerken als daar goede redenen voor zijn. Op basis van de GDPR-wetgeving zullen wij ons privacy statement aanpassen, net als onze processen. We beschermen daarbij uw rechten als consument.
 • Expliciete toestemming nodig: Op basis van de GDPR zijn wij In sommige gevallen verplicht u als klant expliciet om toestemming te vragen om uw gegevens te verzamelen. Onze vraag aan u om toestemming te geven, moet duidelijk en begrijpelijk zijn en in eenvoudige taal zijn geformuleerd. Vragen wij uw toestemming voor meerdere doeleinden? Dan moeten we voor elk doel apart toestemming vragen. Wij moeten namelijk als organisatie kunnen bewijzen dat u toestemming hebt gegeven.
 • Toestemming intrekken: Als klant kunt u altijd uw toestemming intrekken. Ook op dit recht zullen wij u regelmatig wijzen.
 • Daarnaast hebt u op basis van de GDPR het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van uw data, het recht de verwerking te beperken en het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

  Wat kunt u van KredietDesk verwachten?

  KredietDesk moet kunnen aantonen te voldoen aan alle verplichtingen uit de GDPR. Denk hierbij aan de toestemming, gegeven informatie, rechten van betrokkenen, beveiliging van gegevens, het beperken van de verwerkingen en afspraken met bewerkers.

  Bewerkersovereenkomsten

  Net als onder de Wbp, Is het ook onder de GDPR verplicht om een overeenkomst af te sluiten met verwerkers. Door de GDPR Is een aantal nieuwe verplichte onderdelen aan deze overeenkomst toegevoegd. Ook mag een bewerker niet meer een derde partij inschakelen zonder dat KredietDesk van tevoren schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.

  Administratieplicht

  KredietDesk volgt de administratieplicht, waarbij de volgende twee kernbegrippen gelden:
 • 'Privacy by design’: een systeem is ontworpen om de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen.
 • ‘Privacy by default’: de standaardinstellingen van het systeem zijn zo privacy vriendelijk mogelijk en er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig.
 • Belangrijke principes in de GDPR

  De komst van de GDPR brengt de nodige wijzigingen met zich mee voor privacywetgeving. Net als onder de Wbp, zijn er regels die ook onder de GDPR nog steeds van toepassing zijn. We hebben een aantal belangrijke principes op een rijtje gezet:
 • Wij moeten uw persoonsgegevens op een goede, rechtmatige en transparante manier verwerken.
 • Wij mogen uw persoonsgegevens alleen voor een bepaald en duidelijk omschreven doel verwerken.
 • Wij mogen alleen gegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor dit bepaalde doel.
 • Uw gegevens moeten correct en actueel zijn.
 • Als we uw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel, dan moeten we uw persoonsgegevens verwijderen of anoniem bewaren.
 • We moeten uw persoonsgegevens beveiligen met behulp van techniek en maatregelen in onze organisatie.
 • We mogen geen profilering gebruiken als daar rechtsgevolgen aan zijn verbonden of wanneer het besluit u als klant ‘in aanmerkelijke mate treft’. De impact van dit punt wordt nog verder uitgewerkt.
 • Vragen?

  Heeft u vragen over de GDPR? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers, tel 020-660 87 99. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 uur en 18.00 uur. U kunt ook mailen naar info@kredietdesk.nl . Onze medewerkers helpen u graag verder.

  Gegevensverwerking website

  KredietDesk verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
 • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van KredietDesk en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten
 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer
 • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden

 • De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe KredietDesk behoort.

  De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteit: het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen KredietDesk, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

  Verwerking klantgegevens

  De verantwoordelijke verwerkt uw gegevens op de navolgende wijzen:
 • Voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten.
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het daartoe uitwisselen van gegevens met organisaties die ten bate van de verantwoordelijke bemiddelen bij de totstandkoming en assisteren bij de uitvoering van de overeenkomsten, alsmede het afwikkelen van betalingsverkeer.
 • Voor het afhandelen van klachten.
 • Voor het verrichten van analyses van persoonsgegevens t.b.v. statische en wetenschappelijke doeleinden.
 • Uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een cliënt in stand te houden dan wel uit te breiden.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waartoe een financiële instelling behoort, de financiële instelling zelf, haar cliënten en medewerkers alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.
 • Activiteiten ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.
 • De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen worden uitgewisseld tussen de verantwoordelijke en haar groepsmaatschappijen en tussen de verantwoordelijke en de hierboven bedoelde organisaties die ten bate van de verantwoordelijke bemiddelen bij de totstandkoming en assisteren bij de uitvoering van de overeenkomsten, zulks ten bate van de vernoemde doelen.
 • Opnemen telefoongesprekken

  Telefoongesprekken die worden gevoerd, kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Wanneer de gesprekken zijn gebruikt voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, dan zullen de opnames gemaakt voor dit doel worden verwijderd.

  Cookies

  Wat is een cookie?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel KredietDesk.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

  Waar worden cookies voor gebruikt?

  Met cookies zorgt KredietDesk.nl er onder andere voor dat u bij een vervolgbezoek aan onze site wordt herkend. Hierdoor ontvangt u niet herhaaldelijk dezelfde informatie en hoeft u ook niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Het surfen op onze website wordt daardoor makkelijker én persoonlijker. Wij gebruiken cookies ook voor analyse, zodat wij het gebruiksgemak op basis van het bezoekersgedrag kunnen verbeteren. Daarnaast worden cookies ingezet voor (gerichte) marketingactiviteiten waarbij wij u op websites van onze partners relevante reclame-uitingen kunnen laten zien.

  Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?

  Als u de site bezoekt, verschijnt op de homepage een melding in beeld, waarin u wordt gevraagd aan te geven of u wel of niet cookies accepteert.

  Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om:
 • bij te houden hoe u de website gebruikt.
 • rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten.
 • andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 • Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  Websites van derden

  Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

  Vragen en opt-out

  Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop KredietDesk uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen (info@kredietdesk.nl , bellen (020-660 87 99) of schrijven met KredietDesk (Dalsteindreef 141-151, 1112 XJ Diemen ). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@kredietdesk.nl).

  Inzage, correctie en recht van verzet

  Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar KredietDesk, Dalsteindreef 141-151, 1112 XJ Diemen.

  Wijzigingen Privacy Statement

  KredietDesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Bekijk hier de privacy kaart

  Heeft u een vraag?
  Wij helpen u graag verder